แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่าย เพื่อหาตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

/
2

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางสาวอรทัย คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และกิจกรรมผู้ปกครองอาสาพัฒนาโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเครือข่าย เพื่อหาตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา


          

วันจันทร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางสาวอรทัย คล้ายสอน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และกิจกรรมผู้ปกครองอาสาพัฒนาโรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕