แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ได้รับความอนุเคราห์มอบทุนและอุปกรณ์การเรียนจากหน่วยงานนอกสถานที่ในโครงการไทพเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23

/
2

การประเมินครูผู้ช่วยของบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ครั้งที่ 1/2565

/
3

โครงการอบรม รณรงค์ การคัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

/
4

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ได้รับความอนุเคราห์มอบทุนและอุปกรณ์การเรียนจากหน่วยงานนอกสถานที่ในโครงการไทพเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23


          

การประเมินครูผู้ช่วยของบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์ ครั้งที่ 1/2565


          

โครงการอบรม รณรงค์ การคัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2565


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565