แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนหินฝนวิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ได้เปิดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้อำนวยการศรายุทธ ปาปะกัง ได้เปิดประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน