แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วัน จันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ คน รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์

/
2

วัน อังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากร ได้ส่งนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการระดับเครือข่าย (เครือข่ายนายางกลัก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปะหัตถกรรม การแสดง งานอาชีพ และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วัน จันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ คน รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนและชี้แจงแนวทางในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์


          

วัน อังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นำโดยนายสมหมาย สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากร ได้ส่งนักเรียนทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการระดับเครือข่าย (เครือข่ายนายางกลัก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปะหัตถกรรม การแสดง งานอาชีพ และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ