แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

/
2

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ ๑๖

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนามีการจัดการรักษาเวรยามในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 


          

๑. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ทุ่งกระเจียวเกมส์ ครั้งที่ ๑๖

๒. โรงเรียนวังใหม่พัฒนามีการจัดการรักษาเวรยามในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕