แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงาน IRC เดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงาน IRC เดือนตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา