แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว “ทุ่งกระเจียวเกมส์” ครั้งที่ 16

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว “ทุ่งกระเจียวเกมส์” ครั้งที่ 16