แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว(ทุ่งกระเจียวเกมส์) ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจียว(ทุ่งกระเจียวเกมส์) ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565