แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ส่งเอกสารแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือน ตุลาคม 2565

หลักฐานอ้างอิง
          

ส่งเอกสารแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือน ตุลาคม 2565