แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
หลักฐานอ้างอิง
          แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565