แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

/
2

กระดานข่าวกิจกรรมวันออกพรรษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล


          

กระดานข่าวกิจกรรมวันออกพรรษา