แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนายกนกพล ชัยเพ็ชร วันที่ 12 ตุลาคม 2565

/
2

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

/
3

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทอดกฐิน วัดโป่งขุนเพชร และวัดคลองรวก ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 16 ตุลามคม 2565

/
4

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาเข้ารับเกียรติบัตร ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2564 ด้านภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนายกนกพล ชัยเพ็ชร วันที่ 12 ตุลาคม 2565


          

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 


          

ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทอดกฐิน วัดโป่งขุนเพชร และวัดคลองรวก ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 16 ตุลามคม 2565


          

โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาเข้ารับเกียรติบัตร ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2564 ด้านภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน