แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.การตรวจรับอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565
2.การทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (big cleaning)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.การตรวจรับอุปกรณ์การเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565
2.การทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (big cleaning)