แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนซับมงคลวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนซับมงคลวิทยาอบรม PLC ซึ่ง ศน. วาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนซับมงคลวิทยาอบรม PLC ซึ่ง ศน. วาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้