แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านโคกไค
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมกับนักเรียน

ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ  โรงอาหาร และจุดบริการต่างๆ ของโรงเรียน

ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยต่อนักเรียน  เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายทวี  ธรรมโชติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมกับนักเรียน

ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ  โรงอาหาร และจุดบริการต่างๆ ของโรงเรียน

ให้เกิดความสะอาดและปลอดภัยต่อนักเรียน  เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565