แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญกฐินสามัคคี      วัดเขากี่ หมู่ 14 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต

/
2

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญกฐินสามัคคี วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม หมู่ 9 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต

/
3

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญกฐินสามัคคี      วัดเขากี่ หมู่ 14 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต


          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญกฐินสามัคคี วัดซับสมบูรณ์สว่างธรรม หมู่ 9 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต


          

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ร่วมกิจกรรมในชุมชน ทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา