แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านซับหมี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบ 2)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบ 2)