แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านดงลาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ รร.บ้านดงลาน เดือน ต.ค. 65

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ รร.บ้านดงลาน เดือน ต.ค. 65