แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม

/
2

1. กิจกรรมร่วมทำบุญกฐินวัดบ้านประดู่งาม

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายพรหมวัฒนา จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมประจำเดือนตามวาระการประชุม


          

1. กิจกรรมร่วมทำบุญกฐินวัดบ้านประดู่งาม

2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

3. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ณ ค่ายพรหมวัฒนา จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565