แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบทุนการศึกษาหมูป่า ให้กับนักเรียนในโครงการโรงเรียวัว จำนวน 2 ตัว เพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต

/
2

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า

/
3

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า

/
4

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ในโครงการ "โรงเรียนวัว"

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบทุนการศึกษาหมูป่า ให้กับนักเรียนในโครงการโรงเรียวัว จำนวน 2 ตัว เพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต


          

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า


          

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้างวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า


          

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ในโครงการ "โรงเรียนวัว"