แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

/
2

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

/
3

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

/
4

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

/
5

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานนโยบาย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารทั่วไป


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ


          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ IRC ประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มงานนโยบาย