แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอยแต่ละระดับชั้น พร้อมนำนักเรียนร่วมทำการแสดงในงานวันลอยกระทงของตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

/
2

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กและคณะกรรมการได้ประเมินการเตรียมความพร้อมของข้าราชการครู จำนวน 2 รายได้แก่นายเทพพิทักษ์  สร้อยสูงเนิน และนางสาววนิดา  พิเศษฤทธิ์ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงลอยแต่ละระดับชั้น พร้อมนำนักเรียนร่วมทำการแสดงในงานวันลอยกระทงของตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ


          

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นำโดยนายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กและคณะกรรมการได้ประเมินการเตรียมความพร้อมของข้าราชการครู จำนวน 2 รายได้แก่นายเทพพิทักษ์  สร้อยสูงเนิน และนางสาววนิดา  พิเศษฤทธิ์ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย