แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565และวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

1.วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

2.วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

1. วันที่ 3-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ครั้งที่ 2/2565  

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565และวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

1.วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

2.วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

1. วันที่ 3-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ครั้งที่ 2/2565