แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565และพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 

ร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน กับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

/
2

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ที่สพป.ชย.3

/
3

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางยุพดี เอกบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565และพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 

ร่วมประชุมเป็นคณะทำงาน กับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


          

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ที่สพป.ชย.3


          

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางยุพดี เอกบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 3