แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี คณะครูและบุคลากร จัดการทดสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและจัดทำรายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป

/
2

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ศึกษาดูงาน สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้าง ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และมีความรู้ด้านสถานศึกษาปลอดภัย การพาน้องกลับมาเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรและหน่วยงานอื่น และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/
3

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักชีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่าเป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกใน    พระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

/
4

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ออกเก็บข้อมูล ณ พื้นที่โรงเรียน เพื่อประกอบรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ “ข้อเสนอแนะเชิง  กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม” โรงเรียนบ้านหนองผักชีมีความยินดียิ่งในการให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

/
5

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

/
6

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี      นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน          การประชุม โดยก่อนเปิดการประชุมท่านประธานฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล การแข่งขันกิจกรรมและผลงาน     ที่เป็นเลิศ จากนั้นได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข้อราชการของกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

/
7

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบหมายให้ นางสาวอรพิน ปลื้มมะรัง ตำแหน่ง ครู ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจง และทบทวนการจัดทำข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

/
8

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และคณะครู มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(กลุ่มใหม่) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน รวม 4,000 บาทและ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (รายใหม่)ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ทุน รวม 8,500 บาท ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นตัวแทน ในการรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี

/
9

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางเพ็ญพัช แก้วคะตา ตำแหน่ง ครู, นางสาวนงคราญ ไชยจันลา ตำแหน่ง ครู และนางณัฏฐา ปิดตานะ ตำแหน่ง ครู ประชุมประกาศผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และทำสัญญา กับตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าผู้ชนะการประมูลราคาตามลำดับ ณ ห้องสำนักงานครู โรงเรียนบ้านบ้านหนองผักชี

/
10

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกคน เพื่อเป็นการแจ้งข้อราชการ นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด และร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน      หรือดำเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี คณะครูและบุคลากร จัดการทดสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและจัดทำรายงานผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 เพื่อมอบให้กับผู้ปกครองในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป


          

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ศึกษาดูงาน สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ลูกจ้าง ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธีปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และมีความรู้ด้านสถานศึกษาปลอดภัย การพาน้องกลับมาเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขององค์กรและหน่วยงานอื่น และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักชีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่าเป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกใน    พระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


          

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองผักชี นำโดย นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ออกเก็บข้อมูล ณ พื้นที่โรงเรียน เพื่อประกอบรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา หัวข้อ “ข้อเสนอแนะเชิง  กลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม” โรงเรียนบ้านหนองผักชีมีความยินดียิ่งในการให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์


          

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองผักชี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ​พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย


          

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี      นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน          การประชุม โดยก่อนเปิดการประชุมท่านประธานฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล การแข่งขันกิจกรรมและผลงาน     ที่เป็นเลิศ จากนั้นได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข้อราชการของกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 


          

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี มอบหมายให้ นางสาวอรพิน ปลื้มมะรัง ตำแหน่ง ครู ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจง และทบทวนการจัดทำข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom


          

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี และคณะครู มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(กลุ่มใหม่) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน รวม 4,000 บาทและ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (รายใหม่)ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ทุน รวม 8,500 บาท ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นตัวแทน ในการรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักชี


          

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางเพ็ญพัช แก้วคะตา ตำแหน่ง ครู, นางสาวนงคราญ ไชยจันลา ตำแหน่ง ครู และนางณัฏฐา ปิดตานะ ตำแหน่ง ครู ประชุมประกาศผลการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 และทำสัญญา กับตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าผู้ชนะการประมูลราคาตามลำดับ ณ ห้องสำนักงานครู โรงเรียนบ้านบ้านหนองผักชี


          

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายดิเรก  ทะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมทุกคน เพื่อเป็นการแจ้งข้อราชการ นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด และร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน      หรือดำเนินกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2565