แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านบะเสียว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายศราวุฒิ วงษ์วัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเสียว เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายศราวุฒิ วงษ์วัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเสียว เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา