แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 นายนาคพงษ์  จงกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววีณา  ดาโม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ