แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ครั้งที่ ๗๐ โดยได้รับรางวัลทั้งหมด ๓๑ รายการ และได้เป็นตัวแทนไปทำการแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  

/
2 /
3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ครั้งที่ 70

/
4

นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ครั้งที่ ๗๐ โดยได้รับรางวัลทั้งหมด ๓๑ รายการ และได้เป็นตัวแทนไปทำการแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  


          
          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ ครั้งที่ 70