แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (กลุ่มใหม่รอบที่ ๑) จำนวน ๓๐ คน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายชินกร  แสนโสภา ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (กลุ่มใหม่รอบที่ ๑) จำนวน ๓๐ คน