แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) เดือน ตุลาคม 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC) เดือน ตุลาคม 2565