แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แจกนมปิดเทอม

/
2

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประชุมผู้ปกครอง และทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2565

/
3

จัดการเรียนการสอนตามปกติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แจกนมปิดเทอม


          

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประชุมผู้ปกครอง และทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2565


          

จัดการเรียนการสอนตามปกติ