แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านซับใหม่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

-เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565 - 

วันที่ 31 ต.ค. 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

-เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565 - 

วันที่ 31 ต.ค. 2565