แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ตุลาคม พ.ศ. 2565 งานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 งาน คือ เดินไปส่งว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

 

/
2

เดือนตุลาคม 2565 งานบริหารงานวิชาการ ดำเนินการ 1 รายงาน คือ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ตุลาคม พ.ศ. 2565 งานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 งาน คือ เดินไปส่งว่าที่ร้อยตรีหญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

 


          

เดือนตุลาคม 2565 งานบริหารงานวิชาการ ดำเนินการ 1 รายงาน คือ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่