แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
2

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมรักษ์การอ่าน

/
4

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
5

ตรวจสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน

/
6

การจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ จากเดอะไดอารี่ (DLTV)

/
7

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมรักษ์การอ่าน


          

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

ตรวจสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน


          

การจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ จากเดอะไดอารี่ (DLTV)


          

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า