แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานการจัดกิจกรรมด้านบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานการจัดกิจกรรมด้านบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน