แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) เปิคภาคเรียนที่ 2/2565 

/
2

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงได้ฝึกฝนบูรณาการนักเรียนเกี่ยวกับวันลอยกระทง เช่น การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ , การแสดงวันลอยกระทง , การร้องเพลงวันลอยกระทง เป็นต้น

/
3

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโสกรวกหนองซึก หัวหน้าคณะการนิเทศติดตาม  คณะนิเทศติดตามได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน , สอบถามสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน การได้รับอุปกรณ์ , สอบถามความพร้อมและความต้องการของคณะครูในภาคเรียน

/
4

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย นายนิคม นราศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส ผู้อำนวยการนักเรียน ทางโรงเรียนได้นำเสนอแนวนโยบายประจำภาคเรียน , แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน รวมถึง ตอบคำถามของผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ

/
5

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และทันตสุขภาพให้นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จากหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหมู่เลือด วัดค่าสายตา และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน

/
6

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ The diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของไทย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) เปิคภาคเรียนที่ 2/2565 


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงได้ฝึกฝนบูรณาการนักเรียนเกี่ยวกับวันลอยกระทง เช่น การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ , การแสดงวันลอยกระทง , การร้องเพลงวันลอยกระทง เป็นต้น


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโสกรวกหนองซึก หัวหน้าคณะการนิเทศติดตาม  คณะนิเทศติดตามได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน , สอบถามสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน การได้รับอุปกรณ์ , สอบถามความพร้อมและความต้องการของคณะครูในภาคเรียน


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย นายนิคม นราศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส ผู้อำนวยการนักเรียน ทางโรงเรียนได้นำเสนอแนวนโยบายประจำภาคเรียน , แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน รวมถึง ตอบคำถามของผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และทันตสุขภาพให้นักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จากหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหมู่เลือด วัดค่าสายตา และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน


          

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ The diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของไทย