แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านเดื่อ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

/
2

โรงเรียนได้รับมอบรถยนต์  จากกรมศุลกากร เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนบ้านเดื่อ

/
3

โรงเรียนบ้านเดื่อ นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนาสอบวัดราษี ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

/
4

โรงเรียนบ้านเดื่อ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านเดื่อ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


          

โรงเรียนได้รับมอบรถยนต์  จากกรมศุลกากร เพื่อใช้ในราชการของโรงเรียนบ้านเดื่อ


          

โรงเรียนบ้านเดื่อ นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนาสอบวัดราษี ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ


          

โรงเรียนบ้านเดื่อ รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565