แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารทั่วไป พฤศจิกายน

/
2

งานบริหารวิชาการ  พฤศจิกายน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารทั่วไป พฤศจิกายน


          

งานบริหารวิชาการ  พฤศจิกายน