แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำกระทง และนำนักเรียนไปลอยกระทงที่สระน้ำของหมู่บ้าน นำโดยท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทำกระทง และนำนักเรียนไปลอยกระทงที่สระน้ำของหมู่บ้าน นำโดยท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง