แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีกับชาวบ้านสระสี่เหลี่ยมหมู่ 7 และหมู่ 14 ทอดถวาย ณ วัดสระสี่เหลี่ยม

/
2

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้รับการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยประธานเครือข่ายจัตุรัส หนองบัวใหญ่ ผอ.จิรายุส ทะนสุข ผอ.เวชพิสิฐ โสพิลา ศน.สายทอง แตงทิพย์

/
3

การจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ จากเดอะไดอารี่ (DLTV)

/
4

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

/
หลักฐานอ้างอิง
          

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีกับชาวบ้านสระสี่เหลี่ยมหมู่ 7 และหมู่ 14 ทอดถวาย ณ วัดสระสี่เหลี่ยม


          

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ได้รับการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยประธานเครือข่ายจัตุรัส หนองบัวใหญ่ ผอ.จิรายุส ทะนสุข ผอ.เวชพิสิฐ โสพิลา ศน.สายทอง แตงทิพย์


          

การจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ จากเดอะไดอารี่ (DLTV)


          

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า