แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

/
2

14 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕


          

14 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา