แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. โรงเรียนพี่...โรงเรียนน้อง

2. ผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านใหม่นาดี

3. นักเรียนรับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และป้องกันโรคบาดทะยัก

4. นักเรียนรับการตรวจสุขภาพในช่องปาก

/
2

1. กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวันลอยกระทง

2. การประเมินติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ปี 2565

4. กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1. โรงเรียนพี่...โรงเรียนน้อง

2. ผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านใหม่นาดี

3. นักเรียนรับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และป้องกันโรคบาดทะยัก

4. นักเรียนรับการตรวจสุขภาพในช่องปาก


          

1. กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวันลอยกระทง

2. การประเมินติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ปี 2565

4. กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาโรงเรียน