แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน