แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านดอนละนาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

          วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒  โดย นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

          วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒  โดย นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓