แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

-ประชุมสภานักเรียน

-รับมอบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-เข้าร่วมกิจกรรมโครงอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

-กีฬาภายใน โนนจานเกมส์ “65”

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

/
2

-ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  รอบที่ 4

-การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565  

/
3

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

/
4

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

-ประชุมสภานักเรียน

-รับมอบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ

-เข้าร่วมกิจกรรมโครงอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

-กีฬาภายใน โนนจานเกมส์ “65”

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระ


          

-ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  รอบที่ 4

-การนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2565  


          

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2565