แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

/
2

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

/
3

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
4

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565


          

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา


          

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565