แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เปิดเรียน ภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองม่วง เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงคนใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน

/
2

ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนบ้านหนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (T) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

/
3

โครงการ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม "ทำบุญโรงเรียน"  มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้พบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ ด้วยความรัก ความห่วงใย

/
4

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ เป็นการติตตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

/
5

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ณ ทุ่งนาโรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีอาชีพที่สืบต่อกันมาช้านาน และเห็นคุณค่าของข้าว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เปิดเรียน ภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนบ้านหนองม่วง เปิดภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงคนใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน


          

ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนบ้านหนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (T) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


          

โครงการ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"

วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม "ทำบุญโรงเรียน"  มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและแนวทาง การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้พบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ ด้วยความรัก ความห่วงใย


          

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ เป็นการติตตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียน ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน


          

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  ณ ทุ่งนาโรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีอาชีพที่สืบต่อกันมาช้านาน และเห็นคุณค่าของข้าว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง