แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเปิดเรียน

/
2

การต้อนรับบุคลากรใหม่

/
3

การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศเปิดเรียน


          

การต้อนรับบุคลากรใหม่


          

การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม เครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน