แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.คณะครูและบุคลากรได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไป ในชุมชนบ้านโนนฝาย

/
2

1. คณะครูเป็นคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน

2. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ ๑

/
3

1.การแจกเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕

/
4

1.การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2.การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเครือข่าย
บ้านขาม-หนองโดน

3. การนำนักเรียนรับชม เดอะไดอารี่  บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.คณะครูและบุคลากรได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และร่วมไว้อาลัยแด่ผู้ที่จากไป ในชุมชนบ้านโนนฝาย


          

1. คณะครูเป็นคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน

2. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ ๑


          

1.การแจกเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕


          

1.การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2.การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระดับเครือข่าย
บ้านขาม-หนองโดน

3. การนำนักเรียนรับชม เดอะไดอารี่  บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์