แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชั้นป.1-3 และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำชั้นป.1-3 และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน